ศปม.ตร. สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีวิทยุสั่งการ ลงวันที่ 10 ก.ค.2564 สั่งการและกำชับการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค.64 ในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ ประจำวันที่ 14 ก.ค.2564 (ผลคืนวันที่ 13 ก.ค. 64) ดังนี้

1. พื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล

  • ฐานความผิดออกนอกเคหสถาน       จำนวน              17    ราย

2. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1                 

  • ฐานความผิดออกนอกเคหสถาน       จำนวน              29    ราย

3. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7                 

  • ฐานความผิดออกนอกเคหสถาน       จำนวน              14    ราย

4. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9                 

  • ฐานความผิดออกนอกเคหสถาน       จำนวน              44    ราย

รวมทั้งสิ้น                     จำนวน           104 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายยึดการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากพื้นที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป นอกจากนี้หากพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง