ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ร่วม บก.ควบคุม ปส. จัดฝึกอบรม การสกัดกั้นยาเสพติด แบบ E-lerning

ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5  จังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ได้ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส (Mr.Jeremy Douglas ผู้แทนสำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก UNODC พร้อมด้วยนายเฮนรี่ คาสไทด์ (Mr.Henry Castiel) ที่ปรึกษาพิเศษด้านการฝึกอบรมด้วยบทเรียน E-learning  ในการร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมการสกัดกั้นยาเสพติดของเจ้าหน้าที่กองบังคับการควบคุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดพื้นที่อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอแม่จัน อําเภอแม่ฟ้าหลวง และอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (บก.ควบคุม ปส.) ผ่านระบบ E-Learning โดยมี พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง ที่ปรึกษามูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ,พล.ต.ต.วิรัช สุมนาพันธุ์  ที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, และ นาย จเร ผกผ่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตอนบนในปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอ แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอแม่จัน อําเภอแม่ฟ้าหลวงและอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังคงปรากฏข้อมูล กลุ่มการค้าลําเลียงยาเสพติดในระดับต่างๆ ที่จะพยายามลักลอบนําเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่มี พื้นที่ติดต่อกับแหล่งผลิตโดยตรง ตลอดจนกลุ่มค้าลําเลียงส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความชํานาญในพื้นที่ ซึ่งยาเสพติดดังกล่าวจะถูกลําเลียงต่อไปยังประเทศที่สามและพื้นที่ตอนในของประเทศอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่ง ถูกนํามาใช้กับประชาชนจนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบนําเข้ายาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไจปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) และมีการจัดตั้งกองบังคับการควบคุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บก.ควบคุม ปส.) ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจ และพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการสกัดกั้น ตรวจค้น ปราบปราม การลักลอบนําเข้ายาเสพติดโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอแม่จัน อําเภอแม่ฟ้าหลวง และอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ในฐานะหน่วยงานอํานวยการและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมรวม 66 นาย โดยเป็นการฝึกอบรมนี้ดำเนินการผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิคส์ (E-Learning) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติโดยมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย