รพ.ตร. ชวนทุกคนเลิกบุหรี่ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พ.ค. 2564  พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล  กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยไปยังข้าราชการตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังต้องเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสฯ จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนายได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง และได้มีการประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนไปยังข้าราชการตำรวจทุกนายในการปฏิบัติตนตามมาตรทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ และเร่งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ นั้นก็คือ “การสูบบุหรี่” ซึ่งจากผลการวิจัยขององค์การอนามัย (WHO) พบว่าสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรงถึงสองเท่า อีกทั้งยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 30%

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาส “วันงดสูบบุหรี่โลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไปยังข้าราชการตำรวจ และประชาชน ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยโรงพยาบาลตำรวจได้มีการจัดทำคลินิกฟ้าใส เพื่อดูแลรักษาโรคติดบุหรี่ให้กับ ข้าราชการตำรวจ และประชาชน
สำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยของคลิกนิก จำนวนทั้งสิ้น 478 ราย โดยแบ่งเป็น

1. ข้าราชการตำรวจ จำนวน 247 ราย สามามารถเลิกบุหรี่ได้  จำนวน 122 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.4

2. ประชาชน จำนวน 231 ราย สามารถเลิกบุหรี่ได้ 102 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.1

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการในรูปแบบการลงประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ เหมือนเดิมได้ ดังนั้น ทางคณะทำงานโรงพยาบาลตำรวจปลอดบุหรี่ จึงได้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบ V room ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการตำรวจ ประชาชน และพระภิกษุในเขตพื้นที่วัดใกล้กับโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับคำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่ได้ทางหมายเลขสายด่วน 1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหมายเลขโทรศัพท์คลินิกฟ้าใส 08 1909 7324 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง