ผบ.ตร. ข้มงวดการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ซึ่งเป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในห้วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดชายแดน ภายใต้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระดับจังหวัด

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9, กองบัญชาการตำรวจ สอบสวนกลาง, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เข้มงวดกวดขันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การปราบปรามยาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์ และปฏิบัติตามมติศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัด และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนร่วมกับทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัด และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ หากมีปัญหาในการปฏิบัติให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที สำหรับพื้นที่ที่ไม่ขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ อีกทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งยาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หากพบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม จับกุมผู้กระทำความผิด ตลอดจนขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดให้ถึงกลุ่มนายทุน มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามหลักยุทธวิธีตำรวจและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งไปยัง Call Center ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง