ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล แนะแนวทางการใช้บริการในช่วงโควิด-19

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564 พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. ได้ดำเนินการตามมาตรการ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล จึงได้จัดให้มีการทำความสะอาด Big Cleaning ทุกวันจันทร์และวันพุธ และฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกๆเดือน พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการฯ ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงไปฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลตำรวจ

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล(Criminal Record Verification Center) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ตั้งอยู่ชั้นล่าง อาคาร ๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนหรือองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มาติดต่อขอตรวจสอบประวัติ และขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีผู้มาใช้บริการก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จำนวนมากกว่า 1000 คนต่อวัน และปัจจุบันยังมีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก จึงมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคได้

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)ตามข้อสั่งการ ของ ศบค., ตร. และ  สพฐ.ตร. กองทะเบียนประวัติอาชญากร โดย พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. จึงได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลดังนี้      

 1. การลดความแออัดในการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการฯโดยภาพรวมได้จัดแบ่งเป็นจุด

จุดบริการที่ 1 เป็นจุดคัดกรองและแจกบัตรคิว ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร 12 (บช.ก.เก่า)
ด้าน ถ.อังรีดูนังต์ ทำหน้าที่คัดกรองโรคเบื้องต้น เช่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะ และจัดคิวสำหรับประชาชนผู้เดินทางเข้ามาตรวจสอบในวันนั้น ๆ ไม่เกิน 500 คนต่อวัน และผู้มาใช้บริการที่จองตามคิวออนไลน์ไม่เกิน ๒๐๐ คนต่อวัน รวมไม่เกิน 700 คนต่อวัน

จุดบริการที่ 2 เป็นจุดพักรอบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร กองทะเบียนประวัติอาชญากร
เพื่อระบายจำนวนผู้มาใช้บริการ กรณีที่มีจำนวนผู้มาใช้บริการพร้อมกันจำนวนมาก

จุดบริการที่ 3 ภายในศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล จำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการได้
ไม่เกินครั้งละ 40 คน

ทั้งสามจุดเป็นการบริการจัดการเพื่อลดความแออัด อย่างมีระบบ เกิดความคล่องตัวในการบริการประชาชนและเป็นไปตามมาตรการที่ได้สั่งการ                                                                    

2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  กองทะเบียนประวัติ
อาชญากรทางเว็บไซต์ www.criminal.police.go.th, facebook และ แอปพลิเคชัน LINE ของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ดังนี้
                                                                                     

2.1 การบริการพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถติดต่อร้องขอให้
กองทะเบียนประวัติอาชญากร จัดเจ้าหน้าที่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ได้ โดยต้องจัดสถานที่และวางมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดเท่านั้น      

 2.2 ประชาชนหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่อาศัยอยู่ปริมณฑล สามารถไปใช้บริการตรวจสอบประวัติบุคคลหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารได้                                                                

2.2.1 กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.สมุทรปราการ, จว.นนทบุรี และ จว.ปทุมธานี สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานของแต่ละจังหวัด
หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1                                                                                                   

2.2.2 กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.นครปฐม สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ
หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

2.2.3 กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ สามารถเดินทางไปติดต่อใช้บริการได้ที่
พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-9 ตามภูมิลำเนาที่ท่านพักอาศัย                       2.2.4 นอกจากข้อ 1-3 แล้ว ท่านสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนาดำเนินการได้                                                                                                                         2.2.5 ประชาชนสามารถจองคิวออนไลน์ตามช่องทางเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.criminal.police.go.th โดยจำกัดจำนวนจองคิวได้ไม่เกินวันละ 200 คน