รอง ผบช.น. เน้นย้ำขอเตือนผู้ชุมนุมที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุม

ตามที่ได้มีการประกาศชักชวนให้ออกมาร่วมกันชุมนุมผ่าน  Social Media ได้ประชาสัมพันธ์นัดหมายทำกิจกรรม โดย

 1. กลุ่ม UNME of Anarchy (หมู่บ้านทะลุฟ้า) นัดหมายบริเวณสะพาน ชมัยมรุเชฐ ในวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

2. กลุ่ม นายปัญญาวี  มีผึ้ง และ นายเจษฎา  ศรีปลั่ง นัดหมายเดินทางไปทำกิจกรรม ที่เรือนจำธนบุรี เรือนจำธัญบุรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยจะหมุนเวียนไป ในวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.

จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมในวัน-เวลาดังกล่าวนั้นทราบว่าท่านอาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1. การร่วมกันชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ ๕)  ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.การกระทำใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นการกระทำความผิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๐) ข้อ ๓ และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ต.ปิยะ  ต๊ะวิชัย  รอง ผบช.น. เน้นย้ำขอเตือนผู้ชุมนุมที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมนั้น นอกจากจะเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายแล้ว อยากให้เห็นแก่ประเทศชาติและส่วนรวมเป็นหลัก อย่าออกมาชุมนุมในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในช่วงนี้ เพราะจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนซึ่งอยู่ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และประชาชนได้รับความลำบากมามากพอแล้ว จึงอยากเตือนกลุ่ม  ผู้ชุมนุมอย่าได้ออกมาทำกิจกรรมใดๆอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในห้วงเวลานี้

ที่มา ทีมงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล