สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัคร ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลภายนอก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
และบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 700 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 เม.ย. 2564ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

1. รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 400 อัตรา  เพื่อดำรงตำแหน่งรองสารวัตร (สอบสวน) ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คุณสมบัติเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

2. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 200 อัตรา เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ คุณสมบัติเป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 160 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 40 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น

– สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่น)             จำนวน 155 อัตรา

– สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่นๆ หรือแขนงอื่น)                                                                              จำนวน   45 อัตรา

3. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก จำนวน 100 อัตรา  เพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจคุณสมบัติเป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 20 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒิการศึกษานั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนได้รับรอง       

กำหนดเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 1-28 เม.ย.๒๕๖4 ผ่านทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น สอบข้อเขียนในวันที่ 27 มิ.ย. 2564 และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 6 ก.ค. 2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทางwww.policeadmission.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองการสอบกองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2941 3162, 0 2941 2698 และ 0 2941 1928

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์ว่า การสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจนั้น เป็นไปภายใต้หลักสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการทุกขั้นตอน
จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมายังผู้ที่สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เป็นข้าราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในขั้นตอนต่าง ๆ เพราะนอกจากจะถูกตัดสิทธิในการรับคัดเลือกแล้ว การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและการตรวจสอบที่เข้มงวด รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทำความผิดทุกราย                ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งมายัง
พลตำรวจตรี เบญจรงค์ รัตนบัวพา ผู้บังคับการกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 
06 4532 5464 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2941 3162, 0 2941 2698 และ 0 2941 1928 ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกรายต่อไป