ตำรวจสันติบาลจัดโครงการ ปลูกฝังพลังความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับเด็กนักเรียน

ตำรวจสันติบาลจัดโครงการ  ปลูกฝังพลังความรักชาติ  และสถาบันพระมหากษัตริย์   ให้กับเด็กนักเรียน  ข้าราชการครู  อาจารย์  และผู้นำท้องถิ่น  เพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับประชาชนให้มีความเคารพรัก  เทิดทูลและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

พล.ต.ต.มณฑล   บัวจีบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาลกล่าวว่า  กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการพิทักษ์ รักษา ปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้นทางตำรวจสันติบาล จึงได้จัดโครงการปลูกฝังพลังความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น  โดยมีเยาวชน นักเรียน ข้าราชการครู  อาจารย์ของโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าร่วมในกิจกรรมอบรมจำนวน 150 คน  ณ ห้องประชุมประดู่ทอง  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   เป็นประธาน  เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

พล.ต.ต.มณฑล   ฯ ยังกล่าวด้วยว่า  กิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมตลอดถึงสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนให้มีความเคารพรัก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุม ทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการสร้างจิตสำนึก แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อต้านภัยคุกคามต่าง ๆ พร้อมดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม