ผบ.ตร.เปิดโครงการร้องเรียนออนไลน์ JCoMS ประหยัดเวลา 3 วัน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วยพล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรถนะ หัวหน้าจเรตำรวจ ร่วมกันแถลงเปิดตัวโครงการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของจเรตำรวจทางออนไลน์ หรือโครงการ JCoMS ย่อมาจาก Jaray Complaint Managerment System ซึ่งเป็นโครงการที่ผบ. ตร. ได้มอบนโยบายให้จเรตำรวจแห่งชาติ คิดค้นและพัฒนาระบบบริหารการร้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเข้าถึง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

โดยพบว่าปี 2563 จเรตำรวจรับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น3,267 เรื่องดำเนินการเสร็จ 1,364 เรื่องยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,903 เรื่อง เนื่องมาจากระบบการรับเรื่องทางเอกสารที่มีขั้นตอนมากล่าช้า ไม่ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชนโดยเรื่องที่ร้องส่วนใหญ่ 5 อันดับสูงสุด ตามสำคับคือประชาชนแจ้งเบาะแส ขอความช่วยเหลือบัตรสนเท่ห์ ขอความเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ซึ่งเดิมประชาชนใช้วิธีร้องเรียนทั้งด้วยตนเอง ทั้งหนังสือ และเข้าร้องโดยตรง หรือผ่านบุคคล หรือหน่วยงาน ทั้งที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการ รวมถึงการร้องผ่านสายด่วนหรือสื่อต่างๆ ปัญหาที่ผู้ร้องพบ คือไม่ทราบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีใครดำเนินการหรือไม่ ใครรับผิดชอบ ใช้เวลาเท่าไหร่ ผลเป็นอย่างไร จะติดตามได้ที่ใคร

โครงการ JCoMS เป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาระบบการร้องเรียนโดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ในระบบออนไลน์ เข้าถึงแอพพลิเคชั่น โดยผู้ร้องไม่ต้องเดินทาง ซึ่งต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน ระบบจะส่งถึงผู้รับผิดชอบทันที ช่วยลดเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยผู้ร้องจะทราบชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับตามระเบียบ แต่ผู้ร้องต้องให้ข้อมูลที่ยืนยันตัวตนที่เพียงพอต่อการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งรายงานผลได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนจะส่งเข้าศูนย์ JCoMS ของสำนักงานจเรตำรวจ เพื่อคัดแยกส่งผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม ทั้งในส่วนจเรตำรวจ หรือกองบัญชาการต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องเร่งดำเนินการในกรอบเวลาตามระเบียบแล้วรายงานผลให้ผู้ร้องทราบ

นอกจากนั้นในมิติเชิงบริหารผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผบช. และผบก. สามารถเปิดดูข้อมูลการร้องเรียนที่มีการประมวลผลเป็นสถิติในรูป Dashboard เช่นประเภทเรื่องร้องเรียน หน่วยที่ถูกร้องเรียน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในเชิงบริหารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป