ตำรวจระดมกวาดล้างจับร้านแต่งท่อไอเสีย จยย.ซิ่ง ตลาดดังย่าน จ.ปทุมธานี ได้ของกลางเพียบ

ตามที่รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กําหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามการแข่งรถในทางฯ  4 มาตรการ คือ 1. มาตรการป้องกันเชิงรุก(ก่อนเกิดเหตุ) 2.มาตรการปราบปราม(ขณะเกิดเหตุ) 3.มาตรการ สอบสวนขยายผล 4.มาตรการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทําผิด เพื่อให้การแข่งรถในทางหมดไป และได้มีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่ี 560/2560 ลง 3 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งให้พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เก่ียวข้องของสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ (ศปข.ตร.) นั้น

จากการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางฯ พบว่ากลุ่มเด็กแว้นที่มีพฤติกรรม ขับขี่รถก่อความเดือดร้อนรําคาญ และอาจนําไปสู่การแข่งรถในทาง มักจะใช้รถจักรยานยนต์มีท่อไอเสียดัดแปลงให้มี เสียงดัง และไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) โดยจะหาซื้อท่อไอเสียที่ไม่มี มอก. มาจากแหล่งต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นท่อไอเสียที่ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพต่ำไม่ได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบคุณภาพมาตรฐานจาก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) และส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคโดยตรง

เจ้าหน้าที่ตํารวจจึง ได้ทําการสืบสวนแหล่งจําหน่ายที่กลุ่มวัยรุ่นแข่งรถนิยมซื้อขายท่อไอเสีย ทราบว่าบริเวณจังหวัดปทุมธานีมีย่านจําหน่าย อุปกรณ์อะไหล่รถจักรยานยนต์จึงได้ทําการล่อซื้อตัวอย่างท่อไอเสียจากหน้าร้านตลาดดังแห่งหนึ่ง ย่าน อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อดําเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ 25 ก.พ. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องสํานักงานตํารวจ แห่งชาติ (ศปข.ตร.) ภายใต้อํานวยการสั่งการของ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร7 รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปข.ตร.สั่งการให้กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) นําโดย พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา พ.ต.อ.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ พ.ต.อ.สําเริง อําพรรทอง พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.๓ บก.ปคบ. พ.ต.ท.ปองภพ เศรษฐาจินดา พ.ต.ท.เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์ รอง ผกก.3 บก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.ท.มงคล นนท์ ธีระโรจน์ พ.ต.ต. ภูมิพัฒน์ บัวรัตนกุล พ.ต.ต.อภิเดช อธิคมสัญญา พ.ต.ต.วัลลภ นุชกําบัง สว.กก.3 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่กก. 3 บก.ปคบ. ทําการตรวจค้นร้านจําหน่ายท่อไอเสีย และอุปกรณ์อะไหล่รถจักรยานยนต์ภายในตลาดดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 5 จุด ตรวจยึดของกลางได้จำนวนท310 หน่วย ประกอบด้วย 1.ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ประกอบครอบชุด(คอท่อพร้อมปลายท่อ)จำนวน 110 หน่วย 2.ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์(คอท่อ-กลางท่อ) จำนวน 120 หน่วย 3.ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์(ปลายท่อ)

จํานวน 80 หน่วย 

จากการตรวจค้นร้านต่สงๆ พบว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บและจําหน่ายอุปกรณ์ในการประกอบ/ปรับแต่งรถจักรยานยนต์ โดยมีท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งจําหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่แสดง เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดยการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประกอบด้วย

1.โฆษณาเพื่อจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําหรือนําเข้ามา เพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 36 โทษตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนหากพบเห็น หรือมี เบาะแสเกี่ยวกับการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนําไปสู่การแข่งรถในทางหรือความผิด อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือการสนับสนุนให้มีการกระทําความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางสายด่วน 1599 ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือ ส่งคลิปวิดีโอแจ้งข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องให้ตํารวจทราบ ในช่องทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์โซเซียลมีเดีย ศปก.ตร. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเบาะแสการผลิต จําหน่าย ท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ไม่มี มอก.) ได้ที่สายด่วน บก.ปคบ.1135 เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามให้การกระทํา ความผิดแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องหมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน