ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ฝึกยุทธวิธีเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืน ยกระดับตำรวจมืออาชีพ

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามยิงปืนจังหวัดชุมพร เวลา 09.30 น.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธาน ในพิธี เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พร้อมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร หัวหน้าสถานีตำรวจ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจจังหวัดชุมพร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 100 นาย

พ.ต.อ.ปัญญา ท้วมศรี เปิดเผยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นเงิน 200,000บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และเพื่อลดเหตุแห่งการสูญเสียของกำลังพลในขณะปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิง บูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ และตามวิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8 “เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและความผาสุกให้แก่ประชาชน”

ผู้เข้ารับการการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม และสายงานสืบสวน จำนวน 80 นาย และชุดปฏิบัติการพิเศษยุทธวิธีตำรวจ(ราชเดช)จำนวน 20 นาย รวม 100 นาย

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา กล่าว ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จะเห็นได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามและสายงานสืบสวน ซึ่งเป็นสายงาน ที่ต้องปฏิบัติด่านหน้า ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ ประกอบกับจังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติ สวยงาม ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็สอดคล้องกับ นโยบายเร่งด่วนของผม “จังหวัดชุมพรเป็นเมือง เศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายั่งยืน” ผม ขอขอบคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญจัดฝึกอบรมขึ้นในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไป