สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จัดการเสวนาและบรรยายพิเศษ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน

วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ” โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน และผู้แทนสถานบันการเงินต่างๆ เป็นต้น เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัดจัดโครงการเสวนาแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด

จากสภาพปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของบุคลากรในสังกัด  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และร่วมกันกำหนดแนวทางช่วยเหลือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

พลตำรวจโท เพิ่มพูน  ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ” วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน และผู้แทนสถานบันการเงิน เข้าร่วมการเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจโท วิโรจน์  สัตย์สัณห์สกุลประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “กฎหมายและกฎกระทรวงที่สำคัญสำหรับการบริหารงานสหกรณ์” และ(ร่าง) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมี อาจารย์ ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้บรรยาย

ทั้งนี้ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ
ที่มีปัญหาในการชำระหนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันภาระหนี้สินจนเกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ได้

เนื้อหาโดย กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ