พระราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการฯ เพื่อราษฎรอยู่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดนเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมพัฒนาพื้นที่ 8-1-48 ไร่ในพื้นที่ค่ายนเรศวร

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. เวลา 15.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดนเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมพัฒนาพื้นที่ 8-1-48 ไร่ในพื้นที่ค่ายนเรศวร โดยการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เกษตรกร ในการศึกษาดูงานและทดลองปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมด้านการเกษตรต่อไป ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้กราบบังคมทูลข้อมูลโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม”หลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร และการบริหารจัดการน้ำโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ในส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบ พร้อมด้วย นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสันฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จฯ


การดำเนินงานในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนฯ กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับพื้นที่จำนวน 8-1-48 ไร่ ขุดสระน้ำจำนวน 1 แห่ง ขุดนาปรับแต่งคันนา จำนวน 7 กระทง พัฒนาระบบกระจายน้ำ จำนวน 3 ชุด ก่อสร้างโรงเรือน จำนวน 9 หลัง ป้ายโครงการ เก็บกักน้ำ และสะพานจำนวน 2 แห่ง แล้วเสร็จ

ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำหุบกะพง เพื่อทอดพระเนตรและรับฟังการถวายบรรยายสรุป โครงการอ่างเก็บน้ำหุบกะพง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง และอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ถวายบรรยายสรุปถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับอ่างเก็บน้ำหุบกะพงเดิม มีความจุ 410,000 ลูกบาศก์เมตร ทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุอีกประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นความจุ 560,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ ปริมาณน้ำปัจจุบัน 485,100 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.63

ทางด้านอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วเดิม มีความจุ 274,000 ลูกบาศก์เมตร ทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุอีกประมาณ 140,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นความจุ 414,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินขุดลอกแล้วเสร็จ ปริมาณน้ำปัจจุบัน 379,800 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 91.74

ในส่วนโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง จากเดิม มีความจุ 1,400,000 ลูกบาศก์เมตร ทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุอีกประมาณ 615,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นความจุ 2,015,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก ร้อยละ 88 ปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,498,900 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77.18

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ประโยชน์ของราษฎร ตำบลเขาใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนที่จะมีขึ้นในอนาคต