กทม.จัดประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ ชิงเงินรางวัล 210,000 บาท สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ม.ค.64

(12 พ.ย.63) เวลา 10.00 น. : พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด โดยมี นายปิยพงศ์ ภูมิจิตร ผู้แทนสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย ผช.ศ.วัฒนพันธ์ุ ครุฑะเสน ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบัน ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย มุ่งเน้นการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย โดยจัดรถเก็บขนมูลฝอยประเภทต่างๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ยังคงพบปัญหาการไม่คัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำมาตกแต่งรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 247 คัน และขนาด 5 ตัน จำนวน 474 คัน ที่นำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตต่างๆ เป็นการเพิ่มช่องทาง สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ให้มีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านรูปแบบสื่อบนรถเก็บขนมูลฝอย ที่ใช้ปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะ ขนาด 2 ตัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 2. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะขนาด 5 ตัน สำหรับรุ่นนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลชมเชย 5,000 บาท และยังมีรางวัล Popular Vote อีก 5,000 บาท โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก 1. แนวคิดในการออกแบบ การสื่อความหมาย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมจิตสำนึกในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3R 2. ด้านเนื้อหา มีความสอดคล้องกับข้อมูลการลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 3. ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความโดดเด่น 4. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ความสวยงาม สะท้อนหรือเชื่อมโยงถึงอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 5. ด้านเทคนิค ทักษะความยาก ง่าย ในการออกแบบผลงานและความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตเพื่อใช้งานจริง

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน ร่วมโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. โดยสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค.64 ประกาศผลการประกวดในที่ 11 ก.พ.64 ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th/environmentbma หรือเฟสบุ๊ค กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โทร. 0 2203 2936-7