เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกฯ นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบเดิม***รับสมัครทางเว็บไซต์/สอบข้อเขียน/ทดสอบร่างกาย/สอบสัมภาษณ์ติดตามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์www.policeadmission.org เร็วๆ นี้

ขอบเขตวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถและการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งการทดสอบความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีสอบข้อเขียน

ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ ภาษาไทย 25 ข้อ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30 ข้อ ความรู้ความสามารด้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

กลุ่มที่ 1

(1) วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่าผ่าน

(2) ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน

กลุ่มที่ 2

(1) ยืนกระโดดไกล ผู้ทำได้ไม่น้อยกว่า 180 ซม. ถือว่าผ่าน

(2) วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 13 วินาที ถือว่าผ่าน

(3) วิ่ง ระยะทาง 50 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 10 วินาที ถือว่าผ่าน

ทั้งนี้ เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง กลุ่มที่ 1 แล้ว เท่านั้น จึงจะได้เข้ารับการทุดสอบฯ กลุ่มที่ 2 โดยผู้เข้าทดสอบฯ ในกลุ่มที่ 2 นี้ จะต้องเข้าทดสอบครบทั้ง 3 ประเภท และจะต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ จึงจะถือว่าผ่าน ทั้งนี้ หากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง3 ประเภท จะถือว่าสละสิทธิการเข้าทดสอบ

2.การสอบสัมภาษณ์

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

***ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ ตามขั้นตอนเดิม***

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต/สอบข้อเขียนทดสอบร่างกาย/สอบสัมภาษณ์ ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ในประกาศรับสมัคร เร็วๆ นี้ http://www.policeadmission.org/

ข้อมูลโดย กองการสอบ