ใบสั่งแบบใหม่ ส่งไปรษณีย์ – ติดหน้ารถ จ่ายค่าปรับสะดวก

ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดฟังทางนี้ ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ย.63

ประเภทของใบสั่ง

• แบบที่ 1 คือ ใบสั่งที่ให้ผู้ขับขี่ผูกหรือติดไว้ที่รถ มีชุดละ 4 แผ่น : สีขาว ให้ติดไว้ที่รถ สีเหลือง ส่งให้หน่วยงานที่จะเปรียบเทียบปรับ สีชมพู ให้พนักงานสอบสวน และสีฟ้า ผู้ออกใบสั่งเก็บไว้เป็นสำเนา

• แบบที่ 2 คือ ใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์ มีชุดละ 2 แผ่น : แผ่นที่ 1 ส่งให้กับผู้ขับขี่เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ แผ่นที่ 2 ผู้ออกใบสั่งเก็บไว้เป็นสำเนา

ข้อควรรู้และปฏิบัติ

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ที่ไม่ใช่นิติบุคคล

• หลังจากเจ้าพนักงานติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถไปแล้ว 15 วัน จะถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้น และให้สันนิษฐานว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้กระทำความผิด

• ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ได้กระทำความผิด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่ง ว่า ผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่และผู้นั้นยอมรับว่าตนเป็นผู้ขับขี่

• ถ้าไม่มีใครรับว่าเป็นผู้ขับขี่ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ต้องหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ว่าไม่ได้ขับขี่จริง

2. เจ้าของหรือผู้ครอบครอง เป็นนิติบุคคล

• ให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหลักฐาน ต่อพนักงานสอบสวน ว่าใครเป็นผู้ขับขี่ในขณะที่พบการกระทำผิด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้

วิธีชำระค่าปรับ

• ชำระที่ สถานีตํารวจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่ง หรือ สถานีตํารวจทุกท้องที่ทั่วประเทศ

• ชําระโดยส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมสําเนาใบสั่ง (มีผลสมบูรณ์เมื่อมีการเรียกเก็บเงินแล้ว และผู้รับได้รับใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์)

• ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM, INTERNET BANKING หรือหน่วยบริการรับชําระเงินที่มีเครื่องหมาย PTM (หลังจาก 2 วัน ที่ได้รับใบสั่ง)

บทลงโทษ

• ผู้ขับขี่ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ

• ถ้าไม่ชําระค่าปรับภายในเวลาที่กําหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ที่มา : https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/1050568765408929