“ บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยง ถ.พระราม 4 – ถ.สาทรใต้ กรณีมีผู้ชุมนุมฯ อำจส่งผลกระทบกำรจราจรวันที่ 26 ต.ค.2563 ”

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีวันที่ 26 ต.ค.2563 กลุ่มคณะราษฎร 2563 ได้ประกาศนัดรวมตัวบริเวณ แยกสามย่านในเวลา 17.00 น. และจะเดินทางไปสถานทูตฯบริเวณถนนสาทรใต้โดยใช้ ถนนพระราม 4 – ถนนสาทรใต้ นั้น เนื่องด้วยเส้นทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้ชุมชุมบริเวณถนนดังกล่าว อยู่ในเส้นทางสายหลักซึ่งประชาชนใช้ ในการสัญจร ปริมาณรถที่ใช้ทางจึงมีจ านวนมาก การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อความสะดวกในการ เดินทางของพี่น้องประชาชน จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้

1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง 1.1) ถ.พระราม4 (แยกสามย่าน – แยกวิทยุ) 1.2) ถ.สาทรใต้ (แยกวิทยุ – แยก YMCA) 1.3) แยกวิทยุ 2. เส้นทางที่แนะน าให้

2. เส้นทางที่แนะน าให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร 2.1) ถ.พระราม 1 – บรรทัดทอง 2.6) ถ.ศาลาแดง 2.2) ถ.อังรีดูนังต์ – ถ.สุรวงศ์ 2.7) ถ.คอนแวนต์ 2.3) ถ.ราชด าริ – สีลม 2.8) ถ.นราธิวาสราชนครินท์ 2.4) ถ.วิทยุ – ถ.สารสิน – ถ.ราชด าริ 2.9) ซอยงามดูพลี 2.5) ถ.ดวงพิทักษ์ 2.10) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

กรณีหากมีความจำเป็นต้องใช้ ถนนพระราม 4 ทั้งขาเข้า – ขาออก ให้ใช้สะพานไทย-ญี่ปุ่น และ สะพาน ไทย-เบลเยี่ยมแทนในพื้นราบอาจได้รับผลกระทบการจราจร บช.น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมก าลังต ารวจจราจรคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุม และสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH