สตม.รวบแล้ว! ตำรวจปลอมอ้างเป็น ตม. ตบทรัพย์ผู้ประกอบกการในจังหวัดระยอง

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการ ควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพ านักอาศัยหรือเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีหมายจับ ตำรวจสากล หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นลักษณะการกระท าผิดเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ท าให้เกิด ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช. สตม., พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3, พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.ชาติชาย ตันติวุฒิวร ผกก.1 บก.สส.สตม., พ.ต.อ.อาภากร โกมล สุทธิ ผกก.2 บก.สส.สตม., พ.ต.อ.รัชธพงศ์ เตี้ยสุด ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล ผกก.ตม.จว.ระยอง ร่วม แถลงข่าวจับกุม โดยมีรายละเอียด ดังนี

ด้วย สื่อมวลชนได้มีการน าเสนอข่าว กรณี กลุ่มชายต้องสงสัยจ านวน 6 คน ได้แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจ คนเข้าเมือง ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและกรรโชกทรัพย์ผู้ประกอบการร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดระยอง สำนักงานตรวจคน เข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน บก.สส.สตม. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่าย สืบสวน บก.ตม.3 และ ตม.จว.ระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏภาพตามข่าว

จากการสืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิด ไล่ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2563 กลุ่มคนร้าย ได้มารวมตัวกันภายในปั้มน้ ามัน ปตท.ถนนข้าวหลาม ต.หนองข้างคอก อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เวลาประมาณ 08.18 น. และใช้ รถยนต์จ านวน 3 คันไปก่อเหตุในพื้นที่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จว.ระยอง หลังจากนั้นได้กลับมายัง ปั้มน้ ามัน ปตท.ถนน ข้าวหลาม ต.หนองข้างคอก อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี ในเวลาประมาณ 15.30 น. เนื่องจากรถทั้ง 3 คัน ซึ่งปรากฏตามกล้องวงจร ปิด มีลักษณะต าหนิรูปพรรณ เหมือนกันทุกประการ ต่อมาได้ท าการสืบสวนจนทราบชื่อ-นามสกุล และสามารถจับกุมคนร้าย ได้จ านวน 3 คน ดังนี้ 1. นายวิษณุหรือเสน่ห์ หรือนุ อายุ 45 ปี 2. นายเอกชัย หรือด า อายุ 36 ปี 3. นายรัฐชานนท์ หรือแบงค์ อายุ 32 ปี พร้อมด้วยของกลาง รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชลบุรี และเสื้อกั๊ก ตม. ซึ่งใช้ในวันก่อเหตุ น าส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง เพื่อด าเนินคดีใน ข้อหา “ร่วมกันกรรโชกทรัพย์ และแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระท าการเป็น เจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจกระท าการนั้น” ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ พนักงานสอบสวนจะได้ด าเนินการ ออกหมายจับ เพื่อด าเนินการสืบสวนจับกุมตัวต่อไป

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองขอเรียนให้ท่านทราบว่า เรามีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขันและจับกุมปราบปรามการ กระท าความผิดในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระท าผิดกฎหมาย ก่อเหตุ อันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ประเทศชาติ หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระท าความผิด กรุณาแจ้งมายัง ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ .ส วนพลู แขวงทุ่งมห าเมฆ เขตส าทร กรุงเทพมห านคร 10120 ห รือที่หม ายเลขโท รศัพท์ 1178 ห รือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง