ตร. แต่งตั้ง คณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 513 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4)แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึแต่งตั้งคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้องค์ประกอบคณะทำงาน ประกอบด้วย

พลตำรวจโท รอยอิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็น หัวหน้าคณะทำงาน พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็น รองหัวหน้าคณะทำงาน พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็น รองหัวหน้าคณะทำงาน พลตำรวจตรี พันธนะ นุชนารถ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น คณะทำงาน พันตำรวจเอกหญิง ศิศีริกุล กฤตพิทยบูรณ์พยาบาล (สบ 5 ) โรงพยาบาลตำรวจเป็นคณะทำงาน พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นคณะทำงาน พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เป็น คณะทำงาน พันตำรวจโท สุทธิพงษ์อินทสิทธิ์ สารวัตรกลุ่มงานการข่าว กองบังคับการข่าวกรอง ยาเสพติด เป็น คณะทำงาน พลตำรวจตรี ญาณพงศ์โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็น คณะทำงาน พันตำรวจเอกหญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวรรองผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็น คณะทำงาน/เลขานุการ พันตำรวจโทหญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์ รองผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ตำรวจกองสารนิเทศ เป็น คณะทำงาพผู้ช่วยเลขานุการ พันตำรวจโท วิฑูรย์วงศ์สกุลหล่อประจำ (สบ 2 ) สำนักงานกำลังพลเป็น คณะทำงานผู้ช่วยเลขานุการ คณะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ เป็น โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจเอกหญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ เป็น รองโผษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจเอก กฤษณะพัฒนเจริญ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำนาจหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แถลงข่าวและชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดรวบรวมข้อมูล ข่าวสารและผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีกองสารนิเทศ รวมถึงประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารและเฝ้าฟัง ฝ่ายต่างประเทศ และฝ้ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติกรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ แล้วรายงานให้โฆษก สำนักงานตำรวจแห่ชาติทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และการปฏิบัติการข่าวสารตามอำนาจหน้าที่ ให้หัวหน้าคณะทำงานสามารถเชิญผู้แทนหวย หรือข้าราชการตำรวจจากหน่วยต่างๆ มาให้ถ้อยคำ ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจรณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้หัวหน้าคณะทำงาน สามารถขอสนับสนุนกำลังพล งบประมาณ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกณ์ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิตามอำนาจหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยให้เสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาสั่งการตามเหตุผลและความจำเป็นให้หัวหน้าคณะทำงาน สมารถพิจารณาข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นคณะทำงาน โดยให้เสนอรายชื่อต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่ชาติ พิจารณาเป็นเฉพาะรายไปให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามนัยคำสั่งนี้ เป็นภารกิจหน้าที่ที่มีความสำคัญ ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกหน่วย ต้องให้ความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มกำลังราชการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่ชัดหรือแยังกับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทนทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 “คำสั่งดังกล่าว ระบุ”