ตำรวจจักรยาน สภ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ประจำปี2563

วันที่ 4 ส.ค. พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า สภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้ ทุกประเทศทั่วโลกได้ประสบกับภัยทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นไม่ว่าในรูปแบบใด หน่วยงานทางราชการ ทหาร ตำรวจ หรือ หน่วยงานประชาสังคม จะต้องเร่งให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และการปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือเหตุดังกล่าว จะต้องมีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย


ดังนั้น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ซึ่งเป็นการบูรณาการทรัพยากร และองค์ความรู้ในการฝึกแต่ละระดับ โดยมีผู้ร่วมการฝึกจากภาคทหาร ตำรวจ ภาคพลเรือน และภาคประชาสังคม ภายใต้แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2563 ณ พื้นที่ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึก เพื่อเป็นการทดสอบ การใช้ขีดความสามารถทางทหาร และพลเรือน ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ อีกทั้งเพื่อเป็นทดสอบการควบคุมบังคับบัญชา ของศูนย์บรรเทา สาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาคส่วนหน้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกร่วมผสมหรือการฝึกในระดับนานาชาติ เช่น การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2021 ในด้านการช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และการฝึกร่วมผสม ไทย-มาเลเซีย เป็นต้น


อีกทั้งเป็นการบูรณาการความเข้าใจในภารกิจ และบทบาทของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉินของประเทศ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติ พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และขยายความเชื่อมโยงเครือข่ายการประสานงาน ระหว่างผู้บริหาร ผู้นำองค์กร หรือผู้แทนหน่วยงานในด้านการบริหารจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติ

โดยมี ผู้เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ มีจำนวน 311 คน ประกอบด้วยกำลังพลจากฝ่ายทหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย สำนักงานสนับสนุน นทพ.  ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย นทพ. มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิพุทธธรรม นครราชสีมา (ฮุก31) มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัดบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด จิตอาสา และทีมกู้ภัยจักรยาน ตำรวจจักรยาน สภ.พระนครศรีอยุธยา

ที่มา https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_4642741