ป.ป.ส. จับมือ UNODC แถลงจัดงานวันยาเสพติดโลก SAVE ZONE, NO NEW FACE

ป.ป.ส. จับมือ UNODC ร่วมแถลงข่าว เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” SAVE ZONE, NO NEW FACE

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย Mr. Jeremy Douglas ผู้แทนสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) และคณะผู้บริหาร ป.ป.ส. ร่วมพิธีแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 เปิดเผยสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวสื่อรณรงค์สร้างแรงบันดาลใจ ชุด “SAVE ZONE, NO NEW FACE” โดยผู้มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ 6 คน ร่วมแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต และให้แนวคิดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือ กำหนดยุทธศาสตร์ พัฒนา และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียน รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)ซึ่งในทุกปีได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยในปี 2563 กำหนดการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” SAVE ZONE, NO NEW FACE เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนของสังคม เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายของสังคม และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า “สำหรับปี 2563 นี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการให้ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยงดการจัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ และเลื่อนการจัดกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติดและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ทั้งนี้ กิจกรรมในส่วนกลางที่ดำเนินการมี ดังนี้

– วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 การแถลงข่าวเปิดโครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย Save Zone, No New Face” (YouthTubers) ณ Glowfish อาคารสาธรธานี เขตสาธร กรุงเทพฯ-

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 การแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

– วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 และวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 พิธีเผาทำลายยาเสพติด ครั้งที่ 50 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม-บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา

– วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 การเผยแพร่เทปบันทึกภาพ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ำ)

สำหรับกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ด้วยการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน เกิดความตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การปฏิญาณตนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสถานศึกษา และสถานประกอบการร่วมสร้างกระแสในการต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้ดำเนินการผลิตสื่อรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งผลิตคลิปประชาสัมพันธ์ ชุด “SAVE ZONE, NO NEW FACE” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ มาให้แนวคิดและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชนนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1. คุณจักรวาร เสาธงยุติธรรม (หนึ่ง จักรวาร) นักแต่งเพลง 2. คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นักสร้างแรงบันดาลใจ 3. นายกฤษณ์ บุญญะรัง (บี้ เดอะสกา) ผู้มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ 4. นายศุภชัย เสมอมิตร (โหน่ง โชว์) ผู้มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ 5. นายชนาวิทย์ อยู่สะอาด (คิงส์) นักร้อง/นักดนตรี และ 6. นางสาวธันย์ชนก ฤทธินาคา (เบเบ้) ดารา/นักแสดง

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “เด็กและเยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญหลักที่จะช่วยพัฒนาประเทศ การป้องกันปัญหายาเสพติดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำความดี อาสาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

———

SAVE ZONE, NO NEW FACE

พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก