สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมกับกองทัพไทย ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ด้านการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกำลังตำรวจด้านการแพทย์พยาบาล แพทย์นิติเวช , ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และนักบินตำรวจ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้บาดเจ็บและบริหารจัดการศพในสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย DRTC (Disaster Relief Training Center) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อ.พนามสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา      

โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 39 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ รวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ เพื่อให้ทุกชาติมีความเข้าใจตรงกันและพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์จริง  

ในปีนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ประเทศ ประกอบด้วย จีน และอินเดีย ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ (Multinational Planning Augmentation Team : MPAT) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และฟิจิ ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก (Combined Observer Liaison Team : COLT) จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา ปากีสถาน กัมพูชา อิสราเอล เยอรมนี สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกรวม 9,630 นาย โดยใช้พื้นที่กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่การฝึกหลัก   ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2563

ปัจจุบันทั่วโลกประสบกับภัยพิบัติขนาดใหญ่ รัฐบาลและผู้นำในทุกประเทศต้องเผชิญกับความท้าท้ายในรูปแบบใหม่ๆ เสมอ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศที่จะต้องเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 เป็นปีแรกที่กองทัพไทย ได้อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านวิชาการ การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ และการฝึกภาพสนาม โดยรูปแบบการฝึกจะแบ่งออกเป็น 4 สถานี ได้แก่ สถานีอาคารถล่มและอัคคีภัย สถานีดินโคลนถล่ม สถานีอุทกภัยและสถานีบริการทางการแพทย์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยสู่ระดับนานาชาติและอาเซียนต่อไป