สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี BIOMETRICS

ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ พิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี BIOMETRICS ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชนและสังคมโดยทั่วไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอชี้แจงในรายละเอียดดังนี้

ความเป็นมาของโครงการ

          จากปัจจุบันที่มีการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบไร้พรมแดน ทั้งในรูปแบบของแรงงานข้ามชาติ คนทำงาน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว หรืออาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงมาในรูปแบบต่าง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบการเข้าออกราชอาณาจักรที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อสกัดกั้นป้องกันปราบปรามรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประเทศ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและประเทศ

เดิม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีการใช้ระบบการคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าออกประเทศด้วยระบบต่างๆ จนพัฒนามาสู่ระบบ BIOMETRICS ที่ถูกนำมาใช้งานด้านความมั่นคงอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า ในการยืนยันตัวบุคคลที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง
โดยปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ระบบนี้ทั่วโลกอย่างน้อย ๒๓ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น

การดำเนินการ

          ได้มีการตั้งคณะทำงานศึกษาโครงการมาเป็นลำดับ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยท้ายสุด  ในครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอโครงการ วงเงินจำนวน ๒,๑๒๖,๐๗๓,๖๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ​เป็นผู้พิจารณา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          ทั้งนี้ ในการดำเนินการใช้เงินจาก ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองฯ งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยมี กระทรวงการคลัง เป็นผู้อนุมัติการใช้เงิน และพิจารณาความคุ้มค่าก่อนอนุมัติให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการ

/การดำเนินการ…

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

          ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ การซื้อโดยวิธีพิเศษ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ กิจการร่วมค้า เอ็มที ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลาง โดยได้ทำสัญญาลงวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐​ แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น ๖ งวด ครบกำหนดตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ​ต่อมาเนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็น จึงได้มีการขยายระยะเวลา ๕๙ วัน จนแล้วเสร็จและรับมอบเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนครบกำหนดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประโยชน์ ความคุ้มค่า และผลการปฏิบัติที่สำคัญ

  • มีการบันทึกข้อมูลบุคคลเดินทางเข้าออก จำนวน ๕๙,๗๒๑,๖๕๔ คน (ห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่คน)
  • สามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับได้จำนวน ๓,๓๑๙ คน
  • ตรวจพบ Blacklist & Watchlist จำนวน ๕,๗๔๔​ คน
  • ตรวจพบผู้ที่อยู่เกินกำหนด Overstay จำนวน ๑๗๙,๙๘๕ คน
  • เกิดรายได้แผ่นดินจากค่าปรับ จำนวน ๒๘๒,๓๒๔,๔๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ในส่วนของสาเหตุที่บริษัทคู่สัญญาส่งมอบงานล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลา แต่ไม่มีการปรับคู่สัญญานั้น เนื่องจากลักษณะของสัญญาฯ เป็นสัญญาที่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน ซึ่งตามสัญญากำหนดให้ผู้ขายติดตั้งระบบและส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๐​ วัน ในส่วนที่มีการแบ่งเป็น ๖ งวดนั้น เป็นการแบ่งงวดเพื่อให้การจ่ายเงินมีความสอดคล้องกับผลงานที่ผู้ขายดำเนินการ หากยังไม่มีการส่งมอบงานหรือไม่นั้น
ต้องยึดถือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดส่งมอบงานทั้งสัญญาเป็นเกณฑ์

ส่วนสาเหตุที่มีการขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานออกไปนั้น เนื่องจากห้วงดังกล่าวมีการปรับปรุงพื้นที่ท่านอากาศยานอุบลราชธานี จึงทำให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ขายเข้าติดตั้งระบบได้ตามกำหนด โดยภายหลังผู้ขายก็ได้เข้าดำเนินการจนแล้วเสร็จและส่งมอบระบบทั้งหมดก่อน
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการส่งมอบเร็วกว่ากำหนดระยะเวลาที่มีการขยายออกไป

ในส่วนของราคาที่มีการกล่าวหาว่ามีราคาแพงกว่าราคาท้องตลาดนั้น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจ้างจ้างฯ ​พ.ศ.๒๕๖๐ มีการจัดทำราคากลางเป็นไปตามระเบียบ ไม่สามารถนำราคาอุปกรณ์ที่ปรากฏในเว็บไซด์หรือโดยทั่วไปมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรง เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบัญชีผู้ค้าภาครัฐของกรมบัญชีกลาง อีกทั้งในโครงการ BIOMETRICS มิได้ซื้อเฉพาะอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึง
การติดตั้งที่หน่วยงานทั่วประเทศ การับประกัน การพัฒนาซอฟแวร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ BIOMETRICS และการบำรุงรักษาตามวงรอบให้กับอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งอยู่ทั่วประเทศด้วย ดังนั้น
จึงไม่สามารถนำราคาอุปกรณ์ในเว็บไซด์เพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับราคาอุปกรณ์ของโครงการได้

จึงขอยืนยันว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ พิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี BIOMETRICS
เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ POLICE TV
กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 /
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES
• POLICE TV Website : http://www.policetv.tv
•  https://www.facebook.com/policetv.tv
• LINE@ : @poltv (อย่าลืมเติม@)
• INSTAGRAM : POLICETV
#POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ทีวีตำรวจ #ข่าวตำรวจ #กลุ่มงานระบบวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง #กองตำรวจสื่อสาร #สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ