ตร. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. (บร) เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ) โดยในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำไปถวายวัดพระบาทน้ำพุ

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่สองของทุกปี รัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็ก กำหนดให้เป็น ‘วันเด็กแห่งชาติ‘ และให้ส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า จึงได้มอบหมายให้กองสวัสดิการจัดงานวันเด็กขึ้น ณ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เพื่อส่งเสิรมการเรียนรู้ด้านต่างๆให้แก่เด็กๆ ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง โดยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมและทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางทางด้านการแสดงออกของเด็กๆ การตอบคำถาม และการเล่นเกมส์ต่างๆ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานข้าราชการตำรวจที่พักอาศัยอยู่ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ) รวมทั้งการแจกของขวัญให้กับน้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. ได้กล่าวว่า “วันนี้ ก็ถืออว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพราะฉะนั้น ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่คอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของพี่น้องประชาชน รวมถึงเราต้องไม่ละเลยเยาวชนของเรา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับลูกหลานของเราเอง เพราะเด็กในวันนี้ คือผุ้ใหญ่ในวันหน้า เราจำเป็นจะต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดี เพื่อให้เติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า เป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป