ท่องเที่ยวทั่วไทย
 

พระราชกรณียกิจ และ โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยน
การดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร ระดับรัฐ ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล มั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบ
ของการนําแนวคิด และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า "บริการรวมที่จุดเดียว"(ONE STOP SERVICES)" เพื่อยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่ง
นํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ


พราะราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

โครงการพระราชดำรภาคเหนือตอนบน
โครงการพระราชดำรภาคเหนือตอนล่าง
โครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
โครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน
โครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ


โครงการเฉลิมพระเกียรติ


สถานีวิจัยโครงการหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการ