Police TV

สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม 5
โดยใช้คลื่นความถี่อยู่ที่ 3718
Symbol rate : 1600 , Polarization : vertical.
ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน
ดำเนินการผลิตรายการโดยบริษัท UCI Media จำกัด

เนื้อหารายการโดยรวมจะมีทั้งข่าวข้อเท็จจริง ข่าวการเมือง
ข่าวอาชญากรรม การรายงานการจราจร พระราชกรณียกิจ
ตลอดจนการเผยแพร่การทำงานของตำรวจให้ประชาชนได้
รับทราบในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงรายการบันเทิงที่จะ
ให้ทั้งสาระและความสนุกสนานแก่ผู้รับชม

ดูรายการย้อนหลัง
News
** ท่านสามารถรับชมได้ในระบบ C Band ไทยคม 5 โดยปรับ frequency : 3718 Symborate rate : 1600 Polarization : vertical...   ** ท่านสามารถรับชมผ่านทางกล่องสัญญาณ PSI ช่อง 172
TV Programsee all
รายการที่ นำเรื่องราวสารประโยชน์ มานำเสนอให้ผู้ชม รับทราบ รวมถึงภัยสังคมที่ต้องระวัง อ่านต่อ
รายการข่าวที่สรุปประเด็นข่าว สถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ในวงการตำรวจ อ่านต่อ
รายการที่ให้ความบันเทิงผ่านบทเพลง พระราชนิพนธ,์ เพลงให้กำลังใจ
อ่านต่อ
เป็นรายการที่จะเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกหน่วยงาน มาร่วมรายการ เกี่ยวกับภาระกิจ การทำงาน อ่านต่อ
Special Report
รายการสารคดีที่นำเอาเรื่องราวพระราชกร ณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานเพื่อราษฎร อ่านต่อ
รายการสุขภาพโดยการจัดทำรายการร่วม กันระหว่าง Police TV กับโรงพยา บาลตำรวจ เนี้อหามีการให้ข้อมูล อ่านต่อ
Vote TV Program
ใต้ร่มใบบุญ
สาระคดีเฉลิมพระเกียรติ
สน.สุขภาพ
สถานีข่าว
POLICE TALK
แม่บ้านตำรวจ
เพลงประดับดาว
รอบวันทันเหตุการณ์
เช้านี้กับสถานีข่าว
จับประเด็น
สาระดีทีวีำตำรวจ
TrafficNews

   
Schedule see all
Time Program
07.30 - 08.00
ใต้ร่มใบบุญ
08.00 - 08.30
สารคดีแผ่นดินมิตรภาพ
08.30 - 09.00
Police News
09.00 - 09.30
I like/แม่บ้าน
09.30 - 10.00
ดนตรีประดับดาว
10.00- 11.00
D.A.R.E.Thailand
11.00 - 13.00
สารคดี My King ของเรา
13.00 - 13.30
Police News
แนะนํารายการเด่น
เป็นการนำเอาประเด็น-เหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของประชาชน อ่านต่อ
การนำเสนอข่าวจราจร และรายงานจราจรสดๆ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ อ่านต่อ
นำเสนอประเด็นข่าวเด่น
ทั้งในและนอกประเทศอ่านต่อ
รายการกิจกรรมของแม่บ้าน
ตำรวจ เพื่อสังคม อ่านต่อ
พิธีกรPoliceTV
Social Network